Open brief bomenkap Sterrebos

De laatste activisten die in onze bomen in Limburg verkeerden, zijn vanmorgen in veiligheid gebracht. Daarna is een begin gemaakt met de bomenkap.

Gezien de belangstelling voor de bezetting van onze bomen, en de reacties daarop, denken wij dat er behoefte aan is om onze visie, en de achtergronden waarom wij zijn overgegaan tot het kappen van de bomen, nogmaals integraal uiteen te zetten.

Vanwege de bezetting van onze bomen zijn wij genoodzaakt om eerder met de kap te beginnen. Om de openbare orde en veiligheid te handhaven en om een verdere verstoring daarvan te voorkomen, hebben wij de bomenkap dus bespoedigd.

Natuurcompensatie

De gecreëerde tegenstelling, alsof natuurliefhebbers en werkgevers tegenover elkaar zouden staan, doet geen recht aan de werkelijkheid. Sinds de oprichting van ons familiebedrijf in 1953 laten wij zien een duurzaam én zorgzaam bedrijf te zijn dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan, evenals de zorg voor de leefbaarheid van de omgeving van onze vestigingen. Ook wij zijn liefhebbers van flora en fauna. Onder meer met onze vennootschap VDL Grondmaatschappij ten behoud van Natuurschoon, opgericht in 2014, doen wij actief aan natuurcompensatie. In deze context kunnen wij dus ook wel begrip opbrengen voor het standpunt tegen de bomenkap.

Duurzaamheid en continuïteit

Samen met provincie en gemeenten werken wij echter al 7 jaar intensief aan de ruimtelijke uitbreiding van onze autofabriek, VDL Nedcar in Born. Daarbij zijn steeds alle belanghebbenden betrokken. De afgelopen jaren is een gedegen democratisch besluitvormingsproces doorlopen. Ook het belang van ecologie heeft daarbij zwaar meegewogen. Op de vele informatieavonden die we voor omwonenden en andere betrokkenen hebben gehouden, ervaren we steeds een breed draagvlak.

De activisten die onze bomen hebben bezet, of hun sympathisanten, hebben zich nooit gemeld, ook niet voor een gesprek. Zij hebben zich eveneens nooit gevoegd in een bezwaarprocedure.

Om de gebiedsontwikkeling uit te voeren, hebben wij gekozen voor forse, extra investeringen. Wij hebben bewust gekozen voor een zeer omvangrijke natuurcompensatie. Dat vinden wij belangrijk. Continuïteit en ons bedrijf duurzamer én gezonder doorgeven aan de volgende generatie is voor ons familiebedrijf het hoogste doel. Dat zit in ons DNA.

We hebben onze nek uitgestoken voor de belangen van naburige woonkernen. Zo hebben we onder meer van de omgeving van onze fabriek een prachtig gebied gemaakt waar vanaf nu wél kan worden gerecreëerd.

We hebben ons uiterste best gedaan om bezwaarmakers ruimhartig te compenseren. Voor de volledigheid zetten wij de belangrijkste onderdelen op een rij: 130 nieuwe vleermuiskasten, nieuwe dassenburchten, nieuw kruidenrijk grasland, nieuwe fruitbomen, nieuwe bijenkorven, een sociaal, duurzaam én circulair gerenoveerd kasteel, nieuwe fiets- en wandelpaden waardoor het gebied een versterkt recreatief karakter krijgt en bomenaanplant (ruim 2-voudig ten opzichte van de te kappen bomen). Naast die aanplant herplanten we 55 grote bomen uit het gebied in het naastgelegen Wolfrath-gebied. Bomen met een diameter van in ieder geval 40 centimeter op 150 centimeter hoogte.

Er is meer.

Wij gaan een stichting oprichten die middels groencompensatie een bijdrage gaat leveren aan de leefbaarheid in en rond de woonkernen in de directe omgeving van VDL Nedcar. Wij stellen een aanzienlijk startkapitaal voor dit groenfonds beschikbaar. Daarnaast spannen wij ons eveneens in voor een nieuwe voetgangersburg over de provinciale weg (N297) om de route van het befaamde Pieterpad te herstellen, ook gaan wij ons inzetten voor de realisatie van een geluidscherm en natuurwal.

Akkoord met bezwaarmakers

Het omvangrijke compensatiepakket heeft alle bezwaarmakers, die zich de afgelopen jaren wél hebben gemeld, overtuigd. Ook De Groene Sporenwolf (DGS) en de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (SEVON). Deze groepen hadden een procedure tegen de provincie over de gebiedsontwikkeling aangespannen bij de Raad van State. Nu de constructieve overleggen met DGS en SEVON tot een akkoord hebben geleid, hoeft de Raad van State geen uitspraak te doen: groen licht voor de ruimtelijke uitbreiding van VDL Nedcar.

Werkgelegenheid

Relevant is om ook stil te staan bij de noodzaak van de uitbreiding. Die is ingegeven vanuit het adagium dat VDL Groep de werkgelegenheid in de hoogwaardige maakindustrie duurzaam wil behouden én versterken.

Als wij onze productie eind 2023 voor onze huidige klant BMW stoppen, dan kunnen we niet meteen een andere auto op dezelfde productielijn bouwen. Het kost ongeveer 1,5 jaar om de fabriek om te bouwen. Nieuwe klanten kunnen daar niet op wachten. Kunnen wij geen eerdere en concrete datum voor de productiestart garanderen, dan zullen zij voor alternatieven kiezen en dus afhaken. Een inktzwart scenario voor de werkgelegenheid alsook voor het economisch (regionaal én landelijk) perspectief.

De gebiedsontwikkeling is dus absolute noodzaak om onze fabriek te kunnen uitbreiden, en belangrijker: vóór banenbehoud. Het scenario is als volgt: de uitbreiding dient eind 2023 te zijn afgerond, zodat onze medewerkers de huidige productiehallen waar tot dan MINI’s en BMW’s worden geproduceerd kunnen verruilen voor de nieuwe hallen waar de productie voor een nieuwe klant kan aanvangen. Hoe zit het dan met nieuwe opdrachtgevers? Wij verwachten binnenkort duidelijkheid te kunnen verstrekken.

Suggesties om de uitbreiding elders te realiseren, op een parkeerterrein of een belendend weiland (als dat al beschikbaar zou zijn), zijn de afgelopen jaren uiteraard intensief onderzocht. Onafhankelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat deze ook door activisten aangehaalde alternatieven geen haalbare kaart zijn. Evenals een complete nieuwe fabriek elders bouwen, eveneens een veelgehoorde opmerking gedurende de afgelopen week. 

Door forse investeringen, in medewerkers én in automatisering, is VDL Nedcar uitgegroeid tot één van de beste autofabrieken ter wereld, met fantastische vakmensen. Wij kunnen ons, wat betreft kwaliteit en leverbetrouwbaarheid, meten met de absolute wereldtop. Een parel in de industrie waar Nederland trots op kan zijn.

Door onze kracht door samenwerking hebben wij gedurende de afgelopen 10 jaar duizenden medewerkers zelf opgeleid en perspectief geboden door hen een baan te bieden. Het aantal medewerkers in Born heeft zich ontwikkeld van 1.450 in 2012 naar 4.200 nu.

Bij de indirecte werkgelegenheid zijn nog eens ruim 8.000 medewerkers op te tellen. Onze uitbreiding gaat dus over het zekerstellen van de toekomst van ruim 12.000 gezinnen.

De auto-industrie is namelijk één van de drijvende krachten achter de maakindustrie, en zorgt ook voor veel banen in de dienstensector. Nieuwe opdrachtgevers zullen zoveel mogelijk regionaal onderdelen voor hun voertuigen inkopen. Een compleet nieuw ecosysteem zal ontstaan, dat de werkgelegenheid in Limburg en Nederland langjarig een flinke impuls kan geven.

Als steunpilaar van de maakindustrie in Nederland zorgen wij eveneens voor werkgelegenheid voor een brede groep medewerkers, onder wie een groep die niet – of weinig - in de gelegenheid is geweest om een opleiding af te maken en in sommige gevallen buiten het zicht van de overheid is geraakt. Een groep die in Limburg helaas is oververtegenwoordigd.

Dat doen we vanuit onze bedrijfsfilosofie om maatschappelijke waarde te creëren, met onder meer aandacht voor duurzame werkgelegenheid, maar natuurlijk ook nauwe betrokkenheid bij de leefomgeving.

Terug naar de bomenkap

Het hout van de gekapte bomen zal ter beschikking worden gesteld aan onder andere scholen in Limburg die praktijkonderwijs geven in houtbewerking. Door er leerlingen onder meer houten banken, tafels, takkenwallen, bruggen en insectenhotels van te laten maken, wordt geprobeerd het gekapte hout in en rond recreatiegebied Wolfrath en op het terrein van VDL Nedcar een duurzame, nieuwe bestemming te geven.

Wij realiseren ons dat de roep om een duurzame, groene toekomst luider klinkt dan ooit. Personenauto’s ‘vergroenen’ middels elektrificatie is daarvan een belangrijk onderdeel. Wij willen ervoor zorgen dat de medewerkers van de enige autofabriek in Nederland hier een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. Laten we de werkgelegenheid bij VDL Nedcar in Born, en daarmee bij vele andere bedrijven in Limburg, behouden én versterken. Dat zal eenieders welzijn én welbevinden ten goede komen.

Directie VDL Groep

Lees meer informatie in de onderstaande documenten:

Meer documenten over de gebiedsontwikkeling van VDL Nedcar, en veelgestelde vragen voorzien van antwoorden, zijn terug te vinden op deze website van de Provincie Limburg.