VDL Nedcar en De Groene Sporenwolf sluiten akkoord over natuurcompensatie

Na constructieve overleggen hebben VDL Nedcar en stichting De Groene Sporenwolf (DGS) overeenstemming bereikt over een aanvullende omvangrijke compensatie van de bomenkap nabij de autofabriek in Born. VDL Nedcar gaat bomen kappen en verplanten om ruimte te maken voor uitbreiding. Die is nodig om de werkgelegenheid (ongeveer 4.200 banen) van de VDL-vestiging in Born langjarig te kunnen zekerstellen, voor welke opdrachtgever dan ook. Als tegenprestatie voor de natuurcompensatie, hebben DGS en Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (SEVON) hun bezwaarprocedures tegen de gebiedsontwikkeling bij de Raad van State ingetrokken.

De bezwaren van DGS en SEVON waren de enige nog resterende protesten tegen de gebiedsontwikkeling waarvoor de provincie Limburg eerder groen licht aan VDL heeft gegeven. Het intrekken van beide bezwaren betekent dat de uitbreiding kan worden uitgevoerd. Nu de bezwaren van tafel zijn, is een uitspraak van de Raad van State niet langer nodig.

Overeengekomen natuurcompensatie

Afgesproken is onder meer dat VDL 55 bomen uit het Sterrebos, met een diameter van minimaal 40 centimeter op 150 centimeter hoogte, zal herplanten in het naastgelegen Wolfrath-gebied. Met de herplant krijgt dit gebied meer ‘body’. Daarnaast neemt VDL het initiatief tot het oprichten van een stichting die onder andere middels groencompensatie een extra bijdrage gaat leveren aan de leefbaarheid in en rond de woonkernen in de directe omgeving van VDL Nedcar. Daarbij zal voorrang worden gegeven aan de uitbreiding van het zogeheten ambitiebos tot aan de rand van de woonkern van Nieuwstadt, het met nieuwe aanplant sluiten van de groenstrook tussen Nieuwstadt en de Randweg en de aanleg van een groenstrook aan de zuidkant van Nieuwstadt. VDL zal zorgdragen voor een aanzienlijk startkapitaal voor het op te richten groenfonds. De kosten van de natuurcompensatie die VDL met DGS is overeengekomen lopen in de miljoenen euro’s.

Voetgangersbrug, geluidsscherm, wal

De compensatie die VDL voor zijn rekening neemt, gaat verder. VDL Nedcar zal zich eveneens inspannen voor de plaatsing van een voetgangersburg over de provinciale weg (N297), waarmee de wandelroute van Nieuwstadt naar het Limbrichterbos wordt hersteld. Daarnaast zal VDL Nedcar zich ook inzetten voor de realisatie van een geluidscherm en natuurwal ten zuiden van Nieuwstadt, tussen de Nusterweg/Sittarderweg en de grens.  

Nieuwe natuur met burgerparticipatie

”Na drie jaar procederen hebben we in goede en open gesprekken met VDL Nedcar miljoenen extra voor natuur en leefbaarheid gekregen”, stelt secretaris Dirkjan van der Hoven van stichting De Groene Sporenwolf. “Een blijvende samenwerking als deze, tussen bedrijf, omwonenden en gemeenten, is bovendien een opsteker voor burgerparticipatie. Overleg met burgers is de komende tijd belangrijk voor de inzet van deze middelen.”

Verplanten van grote bomen

René Janssen, voorzitter SEVON: “SEVON betreurt het dat volgens de huidige beleidsregels het mogelijk is dergelijke bossen op oude standplaatsen te kappen. Door de extra compensatie en het verplanten van grote bomen is de deal een verbetering ten opzichte van het eerdere vastgestelde compensatieplan door de provincie Limburg. VDL Nedcar toont hiermee zijn goede wil."

Goede verstandhouding

Directeur John van Soerland van VDL Nedcar: “Hoewel wij vertrouwen hadden in de uitspraak van de Raad van State zijn wij verheugd dat wij, voordat de rechter uitspraak heeft hoeven doen, overeenstemming hebben bereikt met de bezwaarmakers. Wij hechten aan een goede verstandhouding met onze omwonenden en de leefbaarheid van de woonkernen nabij onze fabriek ligt ons na aan het hart.”

Het intensieve traject met provincie en gemeenten dat moet gaan leiden tot de ruimtelijke uitbreiding van VDL Nedcar loopt al 7 jaar. In die periode is een gedegen democratisch besluitvormingsproces doorlopen. Daarbij zijn alle belanghebbenden betrokken. Ook het belang van ecologie heeft daarbij zwaar meegewogen. Er is vanaf de start van het proces gekozen voor een omvangrijk natuurcompensatieplan, dat veel verder gaat dan de regels voorschrijven. Voor de duidelijkheid: de nieuwe stichting en de genoemde voorzieningen worden hier nu samen met DGS aan toegevoegd. De belangrijkste onderdelen van dat eerdere natuurcompensatieplan zijn:

  • Bomenaanplant (3-voudig ten opzichte van te kappen bomen)
  • 130 vleermuiskasten
  • Nieuwe dassenkunstburchten
  • Nieuw kruidenrijk grasland
  • Nieuwe fruitbomen
  • Nieuwe bijenkorven
  • Sociaal, duurzaam én circulair gerenoveerd kasteel,
  • Nieuwe fiets- en wandelpaden waardoor het gebied een versterkt recreatief karakter krijgt.

Het hout van de gekapte bomen zal ter beschikking worden gesteld aan onder andere scholen in Limburg die praktijkonderwijs geven in houtbewerking. Door er leerlingen onder meer houten banken, tafels, takkenwallen, bruggen en insectenhotels van te laten maken, wordt geprobeerd het gekapte hout in en rond recreatiegebied Wolfrath en op het terrein van VDL Nedcar een duurzame, nieuwe bestemming te geven. 

Leefbaarheid

Met het eerder al grotendeels gerealiseerde natuurcompensatieplan in combinatie met de te nemen aanvullende maatregelen wordt gewerkt aan de leefbaarheid van de buren van VDL Nedcar. DGS en VDL Nedcar zullen de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren uitnodigen om toe te treden tot het bestuur van de stichting in oprichting. 

Over VDL Nedcar

VDL Nedcar in Born is een onafhankelijke autoproducent die in opdracht van derden auto’s produceert. Het is de enige grote autofabriek in Nederland die sinds eind 2012 deel uitmaakt van familiebedrijf VDL Groep in Eindhoven. Momenteel werken er 4.200 medewerkers. De fabriek heeft een productiecapaciteit tot maximaal 200.000 auto’s per jaar, op basis van tweeploegendiensten. VDL Nedcar maakt gebruik van een sterk geautomatiseerd productieproces (1.400 industriële robots). Sinds de start in 1967 rolden ruim 5,5 miljoen auto’s (DAF, Volvo, Smart, Mitsubishi, MINI, BMW) van de productielijn in Born. Momenteel produceert VDL Nedcar de MINI Cabrio, de MINI Countryman en de BMW X1; van de MINI Countryman produceren we ook de PHEV-variant.
www.vdlnedcar.nl