VDL Groep groeit stevig door in 2022

Na een enigszins aarzelend begin is het jaar 2022 voor VDL Groep vooral een jaar geweest van grote groei. Ondanks onzekere geopolitieke omstandigheden en externe uitdagingen als gevolg van tekorten (medewerkers en materialen) en stijgende kosten (lonen, energie en materialen) hebben drie van de vier divisies omzetgroei laten zien van dubbele cijfers. De vierde divisie is licht gestegen. Het resultaat laat eveneens groei zien. Doordat de orderportefeuille (exclusief de divisie Autoassemblage) op een hoog niveau blijft, zal 2023 wederom in het teken staan van het organiseren van groei.

De gecombineerde jaaromzet is in 2022 uitgekomen op 5,752 miljard euro, een stijging van 16 procent ten opzichte van de jaaromzet van 2021 (4,995 miljard euro). Het nettoresultaat is gegroeid van 225 miljoen euro in 2021 naar 298 miljoen euro in 2022, waarvan 122 miljoen euro incidenteel en 176 miljoen euro operationeel. De orderportefeuille stond in week 11 van 2023 (exclusief de divisie Autoassemblage) op 2,019 miljard euro, tegen 1,734 miljard euro in week 11 van 2022. Dat is een groei van 16 procent. Het aantal medewerkers is gedurende diezelfde periode, in een krappe arbeidsmarkt, gestegen met 940 medewerkers tot 16.585 (plus 6 procent).

‘Knap staaltje kracht door samenwerking’

President-directeur Willem van der Leegte: “Een knap staaltje kracht door samenwerking van onze medewerkers is natuurlijk dat onze VDL-bedrijven, ondanks uitdagende, externe omstandigheden, in staat zijn geweest om forse omzetgroei te realiseren. Drie van de vier divisies, Toeleveringen, Bussen en Eindproducten, zijn in het afgelopen jaar samen met maar liefst 26 procent gegroeid. Dat de omzet bij de vierde divisie, Autoassemblage, licht is gegroeid (2 procent), terwijl bij VDL Nedcar een kwart van de productiedagen door vooral materiaaltekorten noodgedwongen moest worden geschrapt, is een uitstekende prestatie van onze medewerkers in Born. De algehele groei van 2022 is een bevestiging dat onze forse en jarenlange investeringen in innovatie (totaal investeringsprogramma 2022: 246 miljoen euro in panden en overige bedrijfsmiddelen en 170 miljoen euro in onderzoek & ontwikkeling) overduidelijk effect sorteren. We zijn goed gepositioneerd in onze vijf groeimarkten, Science, Technology & Health, Mobility, Energy & Sustainability, Infratech en Foodtech, om toegevoegde waarde aan onze klanten te blijven bieden. Het afgelopen jaar heeft dan ook, in complexe omstandigheden, voor een groot deel in het teken gestaan van het organiseren van die groei.”

Toeleveringen

De omzet van de divisie Toeleveringen is van 1,851 miljard euro in 2021 gestegen naar 2,411 miljard euro in 2022. Deze stijging van maar liefst 30 procent is te verklaren doordat de VDL-bedrijven die actief zijn in deze divisie over de volle breedte zijn gegroeid. De inzet op hoogwaardige innovatie en digitalisering, evenals langdurige en stabiele relaties met klanten en andere partners, heeft onze positie eveneens verder versterkt.
Handelsconflicten, de coronapandemie en de Oekraïne-crisis hebben het bewustzijn versterkt dat we minder afhankelijk willen zijn van andere continenten. Dat heeft ertoe geleid dat reshoring (het terughalen van activiteiten naar het eigen land) overal ter wereld meer wordt toegepast. Doordat de VDL-toeleveringsbedrijven in drie continenten zijn gevestigd, zijn we in staat om onze klanten wereldwijd lokaal te beleveren zodat minder impact wordt ervaren van geopolitieke ontwikkelingen.
De orderportefeuille van de divisie Toeleveringen is in 12 maanden opgelopen van 855 miljoen euro in week 11 van 2022 naar 939 miljoen euro in week 11 van 2023.

Autoassemblage

De omzet van de divisie Autoassemblage is in 2022 licht gegroeid: van 2,051 miljard euro in 2021 naar 2,085 miljard euro in 2022 (een stijging van 2 procent). Dat de productie bij VDL Nedcar in een kwart van de gevallen noodgedwongen moest worden geschrapt vanwege voornamelijk materiaaltekorten heeft grote impact gehad. Niettemin is het totale productievolume van VDL Nedcar in 2022, dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers, uitgekomen op 101.672 voertuigen (2021: 105.214).
Veel inspanningen zijn gegaan naar de acquisitie van nieuwe opdrachtgevers. Dat proces is niet vergemakkelijkt door actuele ontwikkelingen in de automobielindustrie, zoals de Russische inval in Oekraïne en protectionistische maatregelen, zoals de in Amerika afgekondigde Inflation Reduction Act. Ontwikkelingen die een verstorende rol hebben gespeeld bij de keuze van OEM’ers voor hun productielocaties. Daardoor hebben nieuwkomers op de mondiale personenautomarkt die de stap naar Europa willen maken hun prioriteiten nogmaals tegen het licht gehouden.
Daar staat tegenover dat VDL Nedcar met diverse potentiële opdrachtgevers in gesprek is voor de seriematige productie van auto’s en zich daarnaast ook focust op andere automotive gerelateerde activiteiten.
Ondertussen maakt VDL Nedcar een transitie door van onafhankelijke autoproducent naar een bredere partner in duurzame e-mobiliteit, met als doel meer toegevoegde waarde én een betere toekomstbestendigheid. De verbreding van activiteiten bij VDL Nedcar in Born wordt zichtbaar op drie gebieden: de assemblage van voertuigen voor verschillende opdrachtgevers, diverse duurzame mobiliteitsoplossingen in het Mobility Innovation Centre en het faciliteren van de groeistrategie van VDL-zusterbedrijven die net als VDL Nedcar actief zijn in de mobiliteit. De afgelopen jaren zijn gronden aangekocht en trajecten voor vergunningen doorlopen om deze brede activiteiten bij VDL Nedcar in Born onder te brengen.
Ondanks alle turbulentie in de mondiale automobielindustrie blijven wij optimistisch over het langere termijnperspectief van VDL Nedcar en de daaraan verbonden werkgelegenheid in Born. VDL Nedcar heeft bewezen zich flexibel op te kunnen stellen ten behoeve van opdrachtgevers en in te kunnen spelen op de dynamiek van de sector.

Bussen

De omzet van de divisie Bussen is in 2022 met 18 procent gestegen, van 384 miljoen euro in 2021 naar 454 miljoen euro in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verdere stijging van de omzet van openbaar vervoerbussen. De algemene tendens onder touringcaroperators is dat 2022 een heel behoorlijk jaar is geweest. In 2022 hebben verkopen en leveringen voor VDL Bus & Coach zich in lijn met de marktontwikkeling meebewogen. Er is focus geweest op het reduceren van de voorraad. Middels opdrachten voor touringcars met inzet voor het gereguleerde transport, dat minder is beïnvloed door de gevolgen van de coronapandemie, is VDL Bus & Coach in staat geweest de productie gedurende laagconjunctuur te hervatten. Ook in 2022 heeft VDL Bus & Coach zijn naam als toonaangevende transitiepartner op weg naar zero emissie openbaar vervoer doorgezet. Er zijn onder andere VDL Citea Electrics geleverd in Duitsland, Italië, IJsland, Luxemburg, Noorwegen en in thuismarkten Nederland en België.
In september 2022 heeft VDL Bus & Coach de nieuwe generatie VDL Citea gelanceerd tijdens de mobiliteitsbeurs Innotrans in Berlijn. De reacties zijn zeer positief. VDL Bus & Coach is gestart met het afleverproces van de nieuwe generatie VDL Citea. VDL Bus & Coach is daarnaast actief betrokken bij innovaties, zoals autonome functies, waterstof als brandstof, duurzaam gebruik van composietmaterialen en batterijen uit bussen krijgen een ‘tweede leven’ als energieopslag. De fabriek in Roeselare (België) is in gebruik en wordt in 2023 het toonbeeld van duurzaamheid en innovatie: een energie-neutrale productielocatie van meer dan 20.000 vierkante meter voorzien van zonnepanelen en vloerverwarming. VDL Bus & Coach blijft hiermee vooroplopen in het schrijven van het volgende hoofdstuk naar een energiezuinige toekomst en de wereld van e-mobiliteit. De orderportefeuille van Bussen is in de afgelopen 12 maanden gestegen van 421 miljoen euro in week 11 van 2022 naar 497 miljoen euro in week 11 van 2023.

Eindproducten

Onze bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben het afgelopen jaar gezamenlijk 802 miljoen euro omgezet ten opzichte van 669 miljoen euro in 2021. Deze stijging van 20 procent kan worden verklaard doordat onze bedrijven in deze divisie over de volle breedte goed zijn gepositioneerd. De orderportefeuille is in de afgelopen 12 maanden gestegen van 458 miljoen euro in week 11 van 2022 naar 583 miljoen euro in week 11 van 2023.   

Vooruitzichten

Verwacht wordt dat de groei van 2022 in 2023 bij VDL Groep zal doorzetten. De geprognosticeerde groei van het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven wordt voor het hele jaar geraamd op 5 tot 10 procent. Daarmee zal dit jaar, zo is de verwachting, de jaaromzet uitkomen boven de 6 miljard euro. De investeringsagenda van VDL Groep voor het lopende jaar is nog ambitieuzer dan die van het voorbije jaar. De meer dan 100 VDL-werkmaatschappijen gaan naar verwachting in 2023 in totaal ongeveer 300 miljoen euro investeren in panden en overige bedrijfsmiddelen.
Brainportregio Eindhoven, thuisbasis van VDL Groep, groeit eveneens hard en is op weg om ’s lands belangrijkste economische groeimotor te worden. Iedereen die daaraan een bijdrage wíl leveren, moet daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Daarnaast dient voldoende aandacht te bestaan voor de randvoorwaarden die op orde moeten zijn om deze groei te kunnen faciliteren: de regio dient bereikbaar te zijn, er dient in een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat ruimte te zijn voor betaalbare huisvesting, er dient voldoende talent beschikbaar te zijn en de netcongestie rond energie dient te worden opgelost. Wat energieschaarste betreft zien we mogelijkheden om in onze innovatieve regio lokaal vraag en aanbod bij elkaar te brengen.