Sponsoring

Sponsoring zien wij als tweerichtingsverkeer; een samenwerking waarin beide partijen een bijdrage leveren om de gezamenlijk overeengekomen doelen te realiseren. De VDL-slogan ‘Kracht door samenwerking’ neemt ook in deze gedachtegang een prominente plaats in. Een goede samenwerking kan immers van grote meerwaarde zijn voor beide partijen.

Door techniek-, sport-, maatschappelijk- en cultuurgerelateerde projecten te ondersteunen poogt VDL Groep een positieve en betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij vinden het van groot belang dat het initiatief past bij de kernwaarden die de cultuur van VDL Groep definiëren: no-nonsense, ondernemend en innovatief.

 

Techniekpromotie

SAEYS_Brainport_DTW_Night_Of_The_Nerds_P2010622.jpgTechniek is leuk en uitdagend. Technische innovaties zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven. VDL Groep vindt het belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van industrie en techniek in de samenleving. Om dit te kunnen bereiken ondersteunt VDL Groep jaarlijks een aantal activiteiten en evenementen op het gebied van techniek. We richten ons met name op robotisering en automatisering, elektrificatie van voertuigen, automatisch geleide voertuigen, vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast pogen wij de jeugd al vroeg te enthousiasmeren voor techniek. Zo hebben wij enkele samenwerkingsverbanden om jongeren van verschillende leeftijden kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor de technische sector. 

Sport

VDL Groep hecht grote waarde aan het welzijn van mensen. Sport is natuurlijk een leuke en mooie manier om gezond te blijven. Wij geloven dat onze maatschappij gebaat is bij een sportieve en vitale samenleving. Daarnaast zorgt sport voor samenwerking, verbroedering en saamhorigheid. VDL Groep ondersteunt diverse sportverenigingen en -projecten. We richten ons met name op voetbal, hardlopen, hockey, wielrennen en de paardensport.

Maatschappij

Ook op het gebied van sponsoring streeft VDL Groep naar het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. Dit doen wij door diverse maatschappelijke projecten te ondersteunen en te stimuleren. 

Cultuur

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving en is bepalend voor wat onze samenleving definieert. Om deze identiteit te kunnen behouden is het van belang om organisaties en projecten die streven naar het behoud van de cultuur, een steuntje in de rug te geven. VDL Groep staat open voor een samenwerking ten behoeve van het behoud van cultuur en steunt onder meer evenementen en organisaties zoals musea en muziekverenigingen. 

Om in aanmerking te komen voor sponsoring door VDL Groep dient het sponsorverzoek te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het sponsorverzoek staat in relatie tot ten minste één van de vier aandachtsgebieden waar VDL Groep zich met sponsoring op richt: techniekpromotie, sport, maatschappij en cultuur.
  • De sponsoring moet bijdragen aan de doelen die VDL Groep met sponsoring beoogt.

VDL Groep ondersteunt geen:

  • Projecten of activiteiten die uitsluitend een individueel belang dienen;
  • Sporten met een hoog risicogehalte;
  • Projecten of activiteiten die maatschappelijk en/of ethisch onverantwoord zijn;
  • Organisaties of activiteiten die politieke of zuiver religieuze doelstellingen hebben;
  • Organisaties die volledig door de overheid gesubsidieerd worden. 

Sponsorverzoeken dient u schriftelijk in te dienen via sponsoring@vdl.nl. Wij nemen uitsluitend schriftelijk ingediende sponsoraanvragen in behandeling.

Maandelijks komt de sponsorcommissie bij elkaar om de aanvragen te bespreken. 

Wanneer u vragen heeft over sponsoring door VDL Groep kunt u ons bereiken op +31 (0)40 292 50 00.

VDL Foundation, opgericht door VDL Groep te Eindhoven op 31 oktober 2014, is een stichting die maatschappelijke projecten ondersteunt op het gebied van zorg en welzijn. 

Naast lichamelijke en geestelijke gezondheid richten wij ons ook op leefomgeving, onderwijs, sociale contacten en recreatie. Door het inzetten van financiële middelen o.a. voor onderzoek, evenals het indirect beschikbaar stellen van hulpmiddelen, pogen wij een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van de beoogde doelgroepen.

Meer informatie is te lezen op www.vdlfoundation.com.