Duurzaamheidsbeleid van VDL

VDL Groep ontplooit voortdurend initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld voor mens en milieu. Om hier meer structuur in aan te brengen, heeft VDL besloten om het duurzaamheidsbeleid af testemmen op deze SDG’s. Daarop zijn – in eerste instantie – vier SDG’s geselecteerd die centraal staan in deduurzaamheidsaanpak voor VDL Groep in zijn geheel: SDG 8 Eerlijk werk en economisch groei, SDG 9Industrie, innovatie en infrastructuur, SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie en SDG 13 Klimaatactie. Omdat we verwachten een adequate bijdrage te kunnen leveren, legt VDL zijn bijzonderefocus op deze 4 SDG’s, zonder de overige SDG’s uit het oog te verliezen.

Om te voorkomen dat onze KPI’s, om onze bijdrage aan de geselecteerde SDG’s te monitoren, onvoldoendeafgestemd zouden zijn op de KPI’s die volgens de aankomende Corporate Sustainability Reporting Directive61(CSRD) gemonitord en gerapporteerd moeten gaan worden, hebben we daarmee gewacht totdat dezerapportage-eisen bekend zijn gemaakt. Doordat deze verplichtingen eind 2022 bekend zijn geworden,zullen we dit in 2023 oppakken.

VDL werkt aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Op deze manier wordt eenbijdrage geleverd aan SDG 13, Klimaatactie. In 2022 heeft VDL zijn energiebesparingsprogramma verdergeïmplementeerd. Door de energiebesparende maatregelen die hieruit zijn voortgevloeid, heeft VDL zijnenergie-efficiency afgelopen jaar met ongeveer 5 procent verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor.Voorbeelden van genomen energiebesparende maatregelen zijn onder meer: vervangen van (oude)persluchtcompressoren door nieuwe efficiënte modellen met een ‘slimme’ regeling. Uitbreiding vanledverlichting (ter vervanging van TL-verlichting), vervanging van pneumatisch gereedschap door elektrischgereedschap, het vervangen en verbeteren van dak- en gevelisolatie en het vervangen van oudere machinesdoor efficiënte moderne machines. Het energiebesparingsprogramma zal in 2023 worden geactualiseerd.Hiervoor zullen bij VDL-bedrijven nieuwe onderzoeken uitgevoerd gaan worden.

 

In 2022 zijn zes nieuwe zon-PV-systemen op daken van VDL-bedrijven gerealiseerd. Deze nieuwe systemen hebben een gezamenlijk vermogen van 7 MWp, waarmee per jaar ongeveer 7.000.000 kWh duurzame elektriciteit geproduceerd zal gaan worden. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer 2.000 huishoudens per jaar. Hiermee komt het totaal geïnstalleerd vermogen op 10,5 MWp (ca. 10.000.000 kWh productie). Dit zal de komende jaren verder uitgebreid gaan worden.

We hebben het voorbije jaar een start gemaakt met de oriëntatie op de mogelijkheden om een groter deel van ons elektriciteitsgebruik direct van (nieuwe) duurzame energieprojecten te gaan betrekken. We verwachten deze oriëntatie in 2023 af te ronden. Ons doel is om dan een groot deel van het elektriciteitsgebruik duurzaam in te kopen, waardoor onze CO2 -voetafdruk verder gereduceerd gaat worden.

In 2023 zullen we ook op diverse bedrijventerreinen, waar VDL-bedrijven zijn gevestigd, projecten gaan opzetten om de lokale duurzame energieproductie te vergroten, mogelijk in combinatie met lokale energieopslag. Door lokaal vraag en aanbod bij elkaar te brengen, kunnen we de afhankelijkheid van het elektriciteitsnetwerk verminderen. Naast verdere verduurzaming van de energievoorziening zullen deze projecten bijdragen aan het verminderen van het probleem van de netcongestie.

Het hightechcluster van VDL Groep, VDL ETG, heeft in 2022 een eigen duurzaamheidsprogramma opgezet. Het programma bestaat uit een drietal kerngebieden: Milieu, Maatschappij en Bestuur. Het programma Milieu richt zich op de volgende onderdelen: het efficiënter gebruik van energie, het reduceren van afval en het verminderen van de CO2 -uitstoot. Werkgelegenheid, gezondheid en veilig werken en opleiding en ontwikkeling zijn de onderdelen van het programma Maatschappij. En het programma Bestuur richt zich op het uitdragen van de gedragscode van VDL, continuïteit van bedrijfsvoering en het betrekken van leveranciers bij dit programma. 

 

De VDL ETG-bedrijven hebben in het duurzaamheidsprogramma ook een concreet doel gesteld aan de CO2-reductie: een besparing van 10 procent per 2025 en 45 procent per 2030, terwijl de omzet in deze periode sterk zal stijgen. Door de VDL ETG-bedrijven wordt individueel invulling gegeven aan de onderwerpen van het programma. Daarnaast vindt afstemming plaats tussen de bedrijven over de verdere ontwikkeling van het programma. Er is een set indicatoren opgesteld dat elk VDL ETG-bedrijf zal gaan vullen. Dit is tevens een eerste opzet in de richting van de wetgeving rond de Corporate Sustainabilty Reportive Directive (CSRD), waaraan VDL vanaf rapportagejaar 2025 zal moeten gaan voldoen.

Met het duurzaamheidsprogramma dragen de VDL ETG-bedrijven actief bij aan de Sustainable Development Goals 8 (Eerlijk werk en economisch groei), 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur), 12 (Verantwoorde consumptie en productie) en 13 (Klimaatactie).

 

Duurzame toeleverketen

Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van het verder doorontwikkelen van een duurzame
toeleverketen en het implementeren van de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De stappen van toeleverketens die in 2021 samen met UNICEF en Terre des Hommes in kaart zijn gebracht, hebben we in 2022 verder geanalyseerd, beoordeeld en acties met leveranciers zijn besproken. De integratie van deze processen in onze organisatie heeft daarmee een vervolg gekregen waarmee een belangrijke stap wordt genomen naar de aankomende wetgeving voor due diligence van duurzame toeleverketens.
Zo is er samen met leveranciers gewerkt aan een gezamenlijke manier voor het opvolgen van de
toeleverketen. Dit vereist een hoge mate van transparantie en vertrouwen. Het uiteindelijke doel om
transparante toeleverketens te kunnen waarborgen is een gezamenlijke uitdaging van alle
belanghebbenden in de leverketen, hetgeen goede samenwerking vereist. Dat geldt uiteraard ook voor de samenwerking met andere VDL-bedrijven, die leren van de ontwikkelingen en kennis die tijdens het project met UNICEF en Terre des Hommes zijn opgedaan.


Duurzame producten en productie
Om waarde toe te voegen aan de totale keten van elektrische bussen is het van groot belang dat niet alleen onze toeleverketen, maar ook onze eigen processen duurzaam zijn ingericht. Dit kan bijvoorbeeld door het bouwen van duurzame producten, in een duurzame omgeving. Zo is in 2022 de eerste steen gelegd van onze nieuwe energieneutrale fabriek in Roeselare die gebruikmaakt van groene technologie voor de duurzame productie van elektrische bussen. Verder is natuurlijk het product van groot belang.
Zo is in 2021 een consortium gestart, het Battery Competence Center (BCC), waar VDL Groep onderdeel
van uitmaakt. In 2022 is het BCC opgeschaald naar de nationale uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse batterijstrategie en omgedoopt tot het Battery Competence Cluster – NL. Het doel van het BCC-NL is het ontwikkelen en groeien van de Nederlandse batterijwaardeketen dat nieuwe competenties en kennis op het gebied van circulaire batterijtechnologie zal ontwikkelen. VDL Groep had zitting in de expertgroep die de Nationale Actieagenda Batterijsystemen heeft gestuurd en die in 2022 is gepubliceerd. VDL Groep is met meerdere werkmaatschappijen betrokken in verschillende samenwerkingsprojecten van het BCC-NL, zoals de Green Transport Delta – Elektrificatie dat in 2022 is gestart. In de batterijketen focussen VDL Steelweld en VDL Nedcar zich op de ontwikkeling van geautomatiseerde productieprocessen voor batterijpakketten, VDL Bus & Coach op de toepassing van batterijpakketten in zijn bussen en het zogeheten end-of-lifemanagement ervan met onder andere RWE, VDL Energy Systems op stationaire energieopslagsystemen en richt VDL Groep zich op het organiseren van de batterijrecyclingketen in Nederland. Hiermee focust VDL Groep zich op de gehele levenscyclus van batterijen om de levensduur te verlengen en duurzaamheid te vergroten.


Circulaire economie
Afvalstromen zijn in een circulaire economie op elkaar aangesloten als in een soort kringloop, net zoals dat in de natuur het geval is. Een circulair systeem is bedoeld om zoveel mogelijk producten en materialen te hergebruiken en de vernietiging van waarde zoveel mogelijk te beperken. Een circulaire economie biedt kansen: verder doorgevoerde ketensamenwerking, ketenintegratie en ketenverantwoordelijkheid zorgen voor een andere manier van ontwikkelen. Bijvoorbeeld een ontwikkelwijze waarbij verspilling uit productieprocessen wordt gehaald. De kansen die circulariteit biedt, kunnen we alleen benutten als we met z’n allen een circulaire economie nastreven: bedrijven, overheden en consumenten. Nauwgezette samenwerking tussen deze partijen is een belangrijke voorwaarde om de circulaire economie te laten slagen. Dat sluit naadloos aan bij het DNA van VDL Groep. Niet voor niets is onze slogan ‘Kracht door samenwerking’. Inzake de circulaire economie hebben we bij VDL verschillende deelgebieden geformuleerd. Die hebben vooral betrekking op het verminderen van afval en energieverbruik, op de materiaalkeuze om hergebruik te bevorderen en op de materiaalkeuze om de levensduur van materialen en producten te verlengen. We lichten deze deelgebieden kort toe:

  • Materialen/producten: het gebruik van materialen die herbruikbaar zijn, het verlengen van de levensduur van materialen, het beperken van reparatie- en onderhoudskosten, het besparen van energie en zorgen voor een minimale belasting bij teruggave aan het milieu. Voorbeelden hiervan zijn onze producten die zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof, bijvoorbeeld de duurzame flessen voor drinkwater die we voor onze klant Dopper produceren. De gebruikte materialen zijn 100% recyclebaar en vrij van schadelijke en giftige stoffen.
  • Techniek & proces: dit handelt over het gebruik van energie-beperkende technologieën, het beperken van afval van materialen uit bewerking en een langere levensduur. 3D-printing is een mooi voorbeeld. De onbegrensde mogelijkheden hiervan leiden tot nieuwe onderdelen waardoor producten, ten opzichte van conventionele bewerkingstechnieken, compacter worden en vloeiendere kanalen worden gecreëerd. Door aan de ontwerptafel geen rekening te hoeven houden met beperkingen in het maakproces is het mogelijk om optimaal gebruik te maken van materialen. De voordelen van ontwerpen in 3D is dat je alleen de materialen gebruikt die je daadwerkelijk nodig hebt (nauwelijks afval) en hierdoor minder materiaal- en energieverbruik hebt.
  • Niet-product gerelateerd: alles wat niet rechtstreeks in een product, materiaal of proces zit, maar waarmee wél afvalstromen kunnen of energieverbruik kan worden gereduceerd. Een voorbeeld is vastgoed. Daarbij richten we ons op duurzaam materiaalgebruik, minder energieverbruik en dus minder belasting voor het milieu. Dat doen we onder andere door slimme ontwerpen met veel daglicht in de fabrieken, de inzet van ledverlichting (langere levensduur dus minder vervanging), het plaatsen van zonnepanelen, het toepassen van warmte-koude-opslag in de bodem door gebruik te maken van restwarmte uit het productieproces om de eigen bedrijfspanden te verwarmen. Een ander voorbeeld zijn onze elektrische bussen. Door de integrale aanpak die hierbij vaak komt kijken, is VDL niet uitsluitend busproducent, maar ook systeemleverancier. Wie verantwoordelijk is voor de hele keten (inclusief laadinfra en soms ook als stroomleverancier) is in staat om ‘vervuiling’ uit het proces te halen. Indien de busproducent ook verantwoordelijk is voor het onderhoud van die bus, en de producent krijgt het voertuig over pakweg 10 jaar terug, dan wordt de bus tijdens de productiefase anders opgebouwd. Zo bestaan vloer en zijwanden van onze bussen bijvoorbeeld uit lichtgewicht materialen. Door de gewichtsreductie die hiervan het gevolg is, wordt energie bespaard waardoor de bus de beschikbare energie optimaal kan gebruiken voor het afleggen van zoveel mogelijk kilometers. Bovendien slijten deze panelen minder hard, met als gevolg dat het voertuig een langere technische levensduur krijgt.


Het mag duidelijk zijn: duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de circulaire economie zitten ingebakken in de bedrijfsprocessen van VDL. Dat is tevens bittere noodzaak. We lenen onze planeet van toekomstige generaties en daarom zullen we onze planeet beter moeten verzorgen. Het ontdekken van de toekomst is daarmee gisteren al begonnen. Dat past bij ons streven als familiebedrijf: continuïteit als ons hoogste doel.